Stichting Markus

Stichting Markus is een stichting die geregistreerd staat als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Volgens de daarvoor geldende regelgeving publiceert de stichting een aantal gegevens op het internet om u daarmee nader te informeren over o.a. het karakter en de doelstellingen van de stichting.

1. Naam
Stichting Markus
 
2. RSIN/fiscaal nummer ANBI
814766638
 
3. Contactgegevens
Stichting Markus
Koel 12
6446 BT Brunssum
 
4. Bestuurssamenstelling
Dhr. G.H. Kramer, voorzitter
Dhr. K. Brandsma, penningmeester
Dhr. H.P. Wolfard, secretaris
Dhr. W.A. Ekkel, bestuurslid 

5. Doelstelling, beleidsplan en uitgeoefende activiteiten

De Stichting Markus is opgericht op 7 augustus 1991. De doelstelling ligt vast in de statuten en luidt als volgt:

Artikel 2

  1. De stichting heeft ten doel:
  1. te voorzien in de behoefte aan een vergaderlokaal voor gelovigen die samenkomen op de grondslag van de eenheid van het Lichaam van Christus en zich daarbij stellen onder de tucht van de Bijbel, zijnde het geïnspireerde Woord van God;
  2. het bevorderen en ondersteunen van evangelisatiearbeid en van het onderwijs uit Gods Woord, het ondersteunen van gelovigen die daarin werkzaam zijn en van gelovigen die in behoeftige omstandigheden verkeren.
  1. De stichting tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, en wel door:
  1. het in eigendom verwerven, instandhouden en exploiteren van een gebouw (vergaderlokaal, eventueel annex woonhuis);
  2. andere wettige middelen die tot doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn;
  3. de stichting heeft geen winstoogmerk.

De samenkomsten in het in lid 1a aangeduide ‘vergaderlokaal’ (gebouw) zijn openbaar, d.w.z voor iedereen toegankelijk; zie ook hierna.

De door de Stichting ondersteunde christelijke werkers kennen geen dienstverband met de Stichting. Sommigen werken als zendelingen in het buitenland en werken daar op het terrein van Bijbelonderwijs, alfabetisering, evangelisatie, Bijbelvertaalwerk en op het terrein van de medische zorg in de ruimste zin van het woord.

De Stichting werft niet actief gelden. Zie daartoe artikel 3 van de statuten:

Artikel  3

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

–        vrijwillige bijdragen
–        opbrengsten uit verhuur;
–        giften, erfstellingen en legaten;
–        alle andere verkrijgingen en baten

De werkzaamheden van de Stichting bestaan de komende jaren uit het verder onderzoeken welke werkers zowel in binnen- als buitenland financiële ondersteuning nodig hebben, en het daadwerkelijk verlenen van deze steun. Ook zal worden onderzocht in hoeverre de economische ontwikkelingen een sterkere focus op het diakonaat noodzakelijk maken.

Wat het gebouw betreft: dit wordt door de Stichting beschikbaar gesteld voor diverse activiteiten, zoals de wekelijkse kinderclub op de woensdagmiddagen. Alle kinderen uit de buurt zijn daar welkom; een bijdrage wordt niet gevraagd.

Ook vinden in het gebouw de vaste wekelijkse samenkomsten op zondag (eredienst en Woorddienst) en op donderdag (gebedsdienst) plaats. Ook stelt de Stichting het gebouw beschikbaar voor periodiek georganiseerde Kompasavonden (lezingen) en eendaagse seminars, die eveneens vrij voor iedereen toegankelijk zijn.

6. Beloningsbeleid

De hiervoor (onder punt 4.) genoemde bestuursleden, evenals als hun familieleden, ontvangen geen beloning dan wel onkostenvergoeding voor de verrichte werkzaamheden voor de Stichting Markus.

7. Financiële verantwoording

Jaar 2017 per rubriek:

1. Rubriek “Werk des Heren“

De baten voor dit doel bedroegen                 € 11.949,12.
De lasten bedroegen                                        € 11.850,00.

De bovengenoemde baten zijn bijgeschreven en de uitgaven waren bestemd voor ondersteuning in het levensonderhoud van personen die zich bezig houden met Christelijke werkzaamheden, zoals zendelingen.

2. Rubriek “Weldadigheid“

De baten voor dit doel bedroegen                 € 7.485,36.
De lasten bedroegen                                        € 5.250,00.

De genoemde baten zijn gestort en de lasten zijn bestemd voor de materiële ondersteuning van mede-christenen in binnen- en buitenland.

3. Rubriek “Evangelisatie“

De baten voor dit doel bedroegen                 € 7.615,18.
De lasten bedroegen                                        € 6.956,92.

De bovenstaande baten zijn gestort en de lasten zijn besteed aan diverse evangelisatie projecten en gestuurd naar diverse personen om er materiaal voor evangelisatie voor te kopen.

4. Rubriek “Diversen“

De baten voor dit doel bedroegen                 € 10.038,26.
De lasten bedroegen                                         € 10.269,86.

De rubriek Diversen kan worden onderverdeeld in twee subrubrieken:

  • Inzamelingen met een specifiek doel
  • Doorstortingen naar een met name genoemd doel

Voor deze rubriek geldt dat in alle gevallen het geld ingezameld voor een specifiek doel of een storting met een aangegeven doel, geheel wordt doorgeboekt naar het aangegeven doel.

5. Rubriek “Lokaal“

De baten voor dit doel bedroegen                 € 11.233,41.
De lasten bedroegen                                        € 10.335,18.

De baten hebben als oorsprong: giften voor dit doel, verhuur van het woonhuis, een bijdrage in het verbruik van gas, water en electra en renteinkomsten. Bovendien zijn er dit boekjaar een tweetal kortlopende leningen terugbetaald, die ook bij de inkomsten geteld zijn.
De lasten bestaan uit kosten die in verband staan met de gebouwen, zoals gemeentelijke lasten, energieverbruiken, verzekeringen, onderhoud e.d. en uit huishoudelijke uitgaven.

8. Informatie

Voor nadere informatie met betrekking tot de stichting of de financiële verantwoording kunt u gerust contact opnemen met de stichting. U kunt dit het beste doen door een email te sturen naar: vergaderingbrunssum@gmail.com. Wij zullen daarna telefonisch of per email weer contact met u opnemen.

G.H.Kramer, voorzitter Stichting Markus, december 2015