Stichting Markus

Stichting Markus is een stichting die geregistreerd staat als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Volgens de daarvoor geldende regelgeving publiceert de stichting een aantal gegevens op het internet om u daarmee nader te informeren over o.a. het karakter en de doelstellingen van de stichting.

1. Naam
Stichting Markus
 
2. RSIN/fiscaal nummer ANBI
814766638
 
3. Contactgegevens
Stichting Markus
Sachariasstraat 2a
6365 BT Schinnen
 
4. Bestuurssamenstelling
Dhr. G.H. Kramer, voorzitter
Dhr. K. Brandsma, penningmeester
Dhr. H.P. Wolfard, secretaris
Dhr. W.A. Ekkel, bestuurslid 

5. Doelstelling, beleidsplan en uitgeoefende activiteiten

De Stichting Markus is opgericht op 7 augustus 1991. De doelstelling ligt vast in de statuten en luidt als volgt:

Artikel 2

  1. De stichting heeft ten doel:
  1. te voorzien in de behoefte aan een vergaderlokaal voor gelovigen die samenkomen op de grondslag van de eenheid van het Lichaam van Christus en zich daarbij stellen onder de tucht van de Bijbel, zijnde het geïnspireerde Woord van God;
  2. het bevorderen en ondersteunen van evangelisatiearbeid en van het onderwijs uit Gods Woord, het ondersteunen van gelovigen die daarin werkzaam zijn en van gelovigen die in behoeftige omstandigheden verkeren.
  1. De stichting tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, en wel door:
  1. het in eigendom verwerven, instandhouden en exploiteren van een gebouw (vergaderlokaal, eventueel annex woonhuis);
  2. andere wettige middelen die tot doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn;
  3. de stichting heeft geen winstoogmerk.

De samenkomsten in het in lid 1a aangeduide ‘vergaderlokaal’ (gebouw) zijn openbaar, d.w.z voor iedereen toegankelijk; zie ook hierna.

De door de Stichting ondersteunde christelijke werkers kennen geen dienstverband met de Stichting. Sommigen werken als zendelingen in het buitenland en werken daar op het terrein van Bijbelonderwijs, alfabetisering, evangelisatie, Bijbelvertaalwerk en op het terrein van de medische zorg in de ruimste zin van het woord.

De Stichting werft niet actief gelden. Zie daartoe artikel 3 van de statuten:

Artikel  3

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

–        vrijwillige bijdragen
–        opbrengsten uit verhuur;
–        giften, erfstellingen en legaten;
–        alle andere verkrijgingen en baten

De werkzaamheden van de Stichting bestaan de komende jaren uit het verder onderzoeken welke werkers zowel in binnen- als buitenland financiële ondersteuning nodig hebben, en het daadwerkelijk verlenen van deze steun. Ook zal worden onderzocht in hoeverre de economische ontwikkelingen een sterkere focus op het diakonaat noodzakelijk maken.

Wat het gebouw betreft: dit wordt door de Stichting beschikbaar gesteld voor diverse activiteiten, zoals de wekelijkse kinderclub op de woensdagmiddagen. Alle kinderen uit de buurt zijn daar welkom; een bijdrage wordt niet gevraagd.

Ook vinden in het gebouw de vaste wekelijkse samenkomsten op zondag (eredienst en Woorddienst) en op donderdag (gebedsdienst) plaats. Ook stelt de Stichting het gebouw beschikbaar voor periodiek georganiseerde Kompasavonden (lezingen) en eendaagse seminars, die eveneens vrij voor iedereen toegankelijk zijn.

6. Beloningsbeleid

De hiervoor (onder punt 4.) genoemde bestuursleden, evenals als hun familieleden, ontvangen geen beloning dan wel onkostenvergoeding voor de verrichte werkzaamheden voor de Stichting Markus.

7. Financiële verantwoording

Jaar 2022 per rubriek:

1. Rubriek “Werk des Heren“

De baten voor dit doel bedroegen                   € 15.040,45.
De lasten bedroegen                                        € 15.199,05.

De bovengenoemde baten zijn bijgeschreven en de uitgaven waren bestemd voor ondersteuning in het levensonderhoud van personen die zich bezig houden met Christelijke werkzaamheden, zoals zendelingen.

2. Rubriek “Weldadigheid“

De baten voor dit doel bedroegen                   € 7.858,20.
De lasten bedroegen                                        € 8.340,00.

De genoemde baten zijn gestort en de lasten zijn bestemd voor de materiële ondersteuning van mede-christenen in binnen- en buitenland.

3. Rubriek “Evangelisatie“

De baten voor dit doel bedroegen                   € 5.673,20.
De lasten bedroegen                                        € 5.200,00.

De bovenstaande baten zijn gestort en de lasten zijn besteed aan diverse evangelisatie projecten en gestuurd naar diverse personen om er materiaal voor evangelisatie voor te kopen.

4. Rubriek “Diversen“

De baten voor dit doel bedroegen                    € 19.043,51.
De lasten bedroegen                                         € 19.043,51.

De rubriek Diversen kan worden onderverdeeld in twee subrubrieken:

  • Inzamelingen met een specifiek doel
  • Doorstortingen naar een met name genoemd doel

Voor deze rubriek geldt dat in alle gevallen het geld ingezameld voor een specifiek doel of een storting met een aangegeven doel, geheel wordt doorgeboekt naar het aangegeven doel.

5. Rubriek “Lokaal“

De baten voor dit doel bedroegen                 € 12.387,64.
De lasten bedroegen                                      € 11.295,01.

De baten hebben als oorsprong: giften voor dit doel, verhuur van het woonhuis, een bijdrage in het verbruik van gas, water en electra en renteinkomsten. Bovendien zijn er dit boekjaar een tweetal kortlopende leningen terugbetaald, die ook bij de inkomsten geteld zijn.
De lasten bestaan uit kosten die in verband staan met de gebouwen, zoals gemeentelijke lasten, energieverbruiken, verzekeringen, onderhoud e.d. en uit huishoudelijke uitgaven.

8. Privacy verklaring

Inleiding

Stichting Markus te Brunssum (KvK nummer: 4107305500; e-mailadres: pieter.wolfart@gmail.com) verwerkt regelmatig informatie over personen. Stichting Markus houdt zich daarbij aan de wet en haar statutaire doel:

(1) het voorzien in een vergaderlokaal voor gelovigen die samenkomen op de grondslag van de eenheid van het Lichaam van Christus en zich daarbij stellen onder de tucht van de Bijbel, zijnde het geïnspireerde Woord van God; (2) het bevorderen en ondersteunen van evangelisatiearbeid en van het onderwijs uit Gods Woord, en (3) het ondersteunen van gelovigen die daarin werkzaam zijn en van gelovigen die in behoeftige omstandigheden verkeren.

Stichting Markus respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Stichting Markus verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

Persoonsgegevens

Stichting Markus verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Verwerking donaties; doorgifte Belastingdienst

Als u een donatie aan ons overmaakt, en ons om een bewijsstuk voor uw donatie vraagt, gebruiken wij de van u ontvangen contactgegevens zoals NAW-gegevens en dergelijke alleen voor dat doel. 

Bij de vaststelling van doelen waarvoor wij gelden innen, verwerken wij als stichtingsbestuur de NAW-gegevens van de begunstigden. Wij beperken ons daarbij tot contactgegevens die nodig zijn om giften te verwerken, alsook om jaarlijks de fiscus te laten zien dat de begiftigde personen binnen onze statutaire doelstelling vallen. 

Als u een donatie van ons ontvangt, verwerken wij dus alleen de gegevens die nodig zijn om de donatie aan u over te maken en de fiscus te informeren.

Met uw toestemming

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn. 

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. Een voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. 

Opslag

Wij slaan uw gegevens op in de computersystemen van de verantwoordelijke bestuursleden. Deze zijn te allen tijde door middel van recente antivirussoftware en een firewall beveiligd.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om de hiervoor aangegeven doeleinden te bereiken. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. 

Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij  u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

– de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
– u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
– u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
– de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
– wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;

Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Bezwaar

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres pieter.wolfart@gmail.com. Stichting Markus zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet. 

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: pieter.wolfart@gmail.com

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd. 

Versie juni 2018

9. Informatie

Voor nadere informatie met betrekking tot de stichting of de financiële verantwoording kunt u gerust contact opnemen met de stichting. U kunt dit het beste doen door een email te sturen naar: vergaderingbrunssum@gmail.com. Wij zullen daarna telefonisch of per email weer contact met u opnemen.

G.H.Kramer, voorzitter Stichting Markus, december 2017